فایل word رابطه سبک هاي دلبستگي و تنظيم شناختي هيجان با اضطراب و استرس تحصيلي دانش آموزان پسر مقطع متوسطه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه سبک هاي دلبستگي و تنظيم شناختي هيجان با اضطراب و استرس تحصيلي دانش آموزان پسر مقطع متوسطه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه سبک های دلبستگی و تنظیم شناختی هیجان با اضطراب و استرس تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع دوم متوسطه بود.این پژوهش، به لحاظ روش توصیفی از نوع همبستگی بود . حجم جامعه شامل دانش آموزان پسر مقطع دوم متوسطه دبیرستان های شهر ملارد که در سال تحصیلی 97-98 تعداد 6000 نفر بود.برای تعیین حجم نمونه در این تحقیق از جدول مورگان استفاده شد. با توجه به جدول مورگان نمونه مورد مطالعه برابر با 200 نفر به دست آمد. در این پژوهش از نمونه گیری خوشه ای مرحله ای برای انتخاب نمونه ها استفاده شد. در این پژوهش از پرسشنامه اضطراب بک (کاویانی، حسین؛ موسوی اشرف السادات، (1387 استرس تحصیلی زاژاکو، لینچ و اسپنشاد ، (2005) پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان کولینز و رید ، (1990) پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ) )(گارنفسکی،کرایج، اسپینهاون، (2002استفاده شد. در سطح آماری از تحلیل ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد و نتایج نشان داد بین سبک های دلبستگی با اضطراب تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد. (P<0.0005) همچنین بین سبک های دلبستگی و استرس تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (P<0.0005)و بین تنظیم شناختی هیجان با اضطراب تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد. (P<0.0005) همچنین بین تنظیم شناختی هیجان و استرس تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (P<0.0005)ونهایتا مقایسه ضرایب رگرسیون نشان می دهد که سبک های دلبستگی، پیش بینی کننده ی قوی تری برای اضطراب و استرس تحصیلی است. بر این اساس فرضیه سوم در پژوهش حاضر تایید می شود. بدین معنی که سبک های دلبستگی و تنظیم شناختی هیجان و اضطراب و استرس تحصیلی رابطه چندگانه وجود داشته و این متغیرها می توانند اضطراب و استرس تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی کنند.

لینک کمکی