فایل word رابطه سکوت سازماني با تعهد سازماني کارشناسان اموزش و پرورش شهرستان فسا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه سکوت سازماني با تعهد سازماني کارشناسان اموزش و پرورش شهرستان فسا :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق رابطه سکوت سازمانی با تعهد سازمانی و بطالت سازمانی در میان کارشناسان آموزش و پرورش شهرستان فسا بود.. جامعه آماری این تحقیق کارشناسان آموزش و پرورش شهرستان فسا به تعداد 75 نفر می باشند و حجم نمونه نهایی تحقیق آماری براساس فرمول کوکران برابر با 62 نفر بود است.. نتایج نشان داد ارتباط منفی و معنی داری بین سکوت سازمانی با تعهد سازمانی در میان کارشناسان آموزش و پرورش شهرستان فسا وجود دارد.

لینک کمکی