فایل word رابطه صميميت جنسي و فرسودگي زناشويي با خيانت زناشويي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه صميميت جنسي و فرسودگي زناشويي با خيانت زناشويي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف: پژوهش حاضر با هدف فایل word رابطه صميميت جنسي و فرسودگي زناشويي با خيانت زناشويي بود.جامعه ی پژوهش شامل کلیه ی زوجین دارای مشکلات زناشویی شهر اهواز می باشند. که به مراکز مشاوره این شهر مراجعهکردند.روش: روش آماری مورد استفاده در این پژوهش تحلیل رگرسیون ساده و چندمتغیره می باشد. نمونه گیری از این جامعه، به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای و به کمک جدول مورگان انجام پذیرفت. ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه سنجش خیانت همسر واگهان (2008)، پرسشنامه صمیمیت جنسی بطلانی (1390) و پرسشنامه فرسودگی زناشویی پاینز (1996) بودند.یافته ها: یافته ها نشان می دهد که صمیمیت جنسی توان پیش بینی خیانت زناشویی را دارد، فرسودگی روانی زوجین نیز توان پیش بینی خیانت زناشویی را دارد. نتیجه گیری: متغیرهای صمیمیت جنسی و فرسودگی روانی زوجین، پیش بینی کننده های خیانت زناشویی محسوب می گردند.

لینک کمکی