فایل word رابطه کمال گرايي واهداف پيشرفت تبحري با اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر تيز هوش وعادي پايه اول وسوم مقطع دبيرستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه کمال گرايي واهداف پيشرفت تبحري با اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر تيز هوش وعادي پايه اول وسوم مقطع دبيرستان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

اضطراب امتحان یکی ازاضطراب های موقعیتی است که سلامت روانی دانش آموزان راتهدید می کند واز چنان شدتی برخوردار است که زندگی روزمره و تحصیلی آنان رادشوار می سازد وبه دریج به صورت صفتی پایدارپدیدار می شود واغلب بااحساس ناکارآمدی همراه است.لذاپژوهشگر در این پژوهش رابطه کمال گرایی واهداف پیشرفت تبحری با اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر تیزهوش وعادی پایه اول وسوم مقطع دبیرستان را مورد بررسی قرار داده است.در مطالعه حاضر که ازنوع همبستگی می باشد ، جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر تیزهوش وعادی پایه اول وسوم دبیرستان های شهر قائن درسال تحصیلی 1391-92 است. برای جمع آوری داده هااز پرسشنامه های اضطراب امتحان ابوالقاسمی وهمکاران((1357 کمال گرایی هیل وهمکاران((2004 وترکیبی از پرسشنامه اهداف پیشرفت میگلی وهمکاران((2000 وانگیزش تحصیلی هارتر((1981برای اهداف پیشرفت تبحری استفاده گردید.داده ها در نرم افزار SPSS وارد وبا استفاده از روشهای t مستقل،من ویتنی یو،همبستگی پیرسون،رگرسیون وzفیشر تجزیه وتحلیل گردید.نتایج نشان دادند که بین اهداف پیشرفت تبحری با اضطراب امتحان دردانش آموزان مدارس عادی وتیزهوش رابطه منفی ومعنادار مشاهده شد.هم چنین بین کمال گرایی انطباقی بااضطراب امتحان دردانش آموزان عادی وبین کمال گرایی انطباقی وغیر انطباقی بااضطراب امتحان دردانش آموزان تیز هوش رابطه مثبت ومعناداری به دست آمد . هم چنین میانگین نمره کمال گرایی انطباقی وغیرانطباقی ومیانگین نمره اضطراب امتحان دردانش آموزان عادی نسبت به دانش آموزان تیزهوش به طور معناداری بیشتر بود.

لینک کمکی