فایل word رابطه کيفيت زندگي با بهره وري و درگيري شغلي دبيران تربيت بدني شهر سنندج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه کيفيت زندگي با بهره وري و درگيري شغلي دبيران تربيت بدني شهر سنندج :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق، بررسی رابطه کیفیت زندگی با بهره وری و درگیری شغلی دبیران تربیت بدنی مقاطع مختلف تحصیلی شهر سنندج بود. رویکرد تحقیق کمی به شیوه همبستگی بود . جامعه آماری شامل دبیران تربیت بدنی مدارس مقاطع مختلف تحصیلی شهر سنندج به تعداد256 نفر که 165 نفر از آنان با روش نمونهگیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش در این تحقیق مقیاس کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت ، پرسشنامه بهره وری هرسی و بلانچارد و درگیری شغلیکانونگو (1982) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که دبیران تربیت بدنی از کیفیت زندگی، بهره وری و درگیری شغلی بالاتر از متوسطی برخوردارند. همچنین کیفیت زندگی دبیران تربیت بدنی و ابعاد آن با بهره وری و درگیری شغلی دبیران تربیت بدنی رابطه مثبت و معنادار دارند و تمام مولفه های کیفیت زندگی قابلیت پیش بینی بهره وری شغلی و درگیری شغلی دبیران تربیت بدنی را دارند. نتایج حاصل از رگرسیون نیز نشان داد که متغیر سلامت جسمی بیشترین و سلامت اجتماعی کمترین اثر را بر بهره وری شغلی دارد. همچنین متغیر سلامت اجتماعی بیشترین و سلامت روانی کمترین اثر را بر متغیر درگیری شغلی دبیران تربیت بدنی دارد.

لینک کمکی