فایل word رابطه نارسايي هيجاني با سازگاري اجتماعي کودکان پيش دبستاني و مهد کودک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه نارسايي هيجاني با سازگاري اجتماعي کودکان پيش دبستاني و مهد کودک :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی فایل word رابطه نارسايي هيجاني با سازگاري اجتماعي کودکان پيش دبستاني و مهد کودک انجام گردید.پژوهش حاضرتوصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کودکان پسر و دختر مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی شهر کرج به تعداد 8439 نفر بودند.از بین آن ها تعداد 367 نفر به روش نمونه گیری داوطلبانه و براساس فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند.ابزار پژوهش شامل:مقیاس نارسایی هیجانی تورنتوTAS- وپرسشنامه سازگاری اجتماعی سینهاوسینگ1993بودند.نتایج تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد:بین نارسایی هیجانی با سازگاری اجتماعی رابطه معکوس معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد: سازگاری اجتماعی تغییرات واریانس نارسایی هیجانی را پیش بینی نمی کند.بحث و نتیجه گیری: افرادی که نارسایی هیجانی بیشتری برخوردار هستند از سازگاری اجتماعی ضعیف تری برخوردار هستند.

لینک کمکی