فایل word راحتي خريد آنلاين و تاثير آن بر افزايش رضايت مشتري مورد مطالعه: مشتريان سايت ديجي کالا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word راحتي خريد آنلاين و تاثير آن بر افزايش رضايت مشتري مورد مطالعه: مشتريان سايت ديجي کالا :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

هدف این مقاله، شناسایی ابعاد راحتی خرید آنلاین است که بر قصد خرید آنلاین مصرف کننده تاثیر می گذارد و یک مدل مفهومی برای سنجش ادراک مصرف کنندگان از راحتی خرید ارائه می دهد که این امر به منظور تفوق یافتن بر کاستی های مطالعات قبلی است که نتایج تجربه خرید راحت را بررسی نکرده اند. بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررسی راحتی تحویل خرید آنلاین و تاثیر آن بر افزایش رضایت مشتری و تشویق به تبلیغ دهان به دهانالکترونیکی می باشد. جامعه آماری این تحقیق مشتریان سایت دیجی کالا می باشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفت، تجزیه و تحلیل داده های پژوهش ازطریق مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Spss و Pls انجام شد. یافته های این تحقیق نشان داد که 5 فرضیه محقق تایید شد و 5 فرضیه دیگر رد شد.

لینک کمکی