فایل word شکست عاطفي و ميزان تجربه اضطراب در دانشجويان دانشگاه کردستان در سال 1397

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شکست عاطفي و ميزان تجربه اضطراب در دانشجويان دانشگاه کردستان در سال 1397 :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

اهمیت روابط عاطفی بر کسی پوشیده نیست چون از جنبه های مختلفی مممکن است بر عملکرد دانشجویان تاثیر بگذارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان شکست عاطفی در نمونه ای از دانشجویان و ارتباط آن با تجربه علایم اضطرابی در آنان بود. به این منظور نمونه ای از دانشجویان دانشگاه کردستان به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و سوالهای مورد نظر همراه با مقیاس اضطراب از پرسشنامه چک لیست نشانه های اختلالروانی اجرا شد. نتایج از طریق نرم افزار SPSS نسخه 22، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد جنسیت و اضطراب رابطه معناداری نداشتند و دوگروه از دانشجویان با تجربه و عدم تجربه روابط عاطفی و همچنین شکست عاطفی تفاوت معناداری در تجربه اضطراب نداشتند. بنابراین میتوان گفت اضطراب متغیر پیچیدهای است که به عوامل مختلفی ربط دارد.

لینک کمکی