فایل word عوامل موثر بر پذيرش و استفاده مستمر از فروشگاه هاي اينترنتي مطالعه موردي: ديجي کالا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word عوامل موثر بر پذيرش و استفاده مستمر از فروشگاه هاي اينترنتي مطالعه موردي: ديجي کالا :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 23

چکیده مقاله:

هدف پژوهش، بررسی عوامل موثر بر پذیرش و استفاده و خرید مستمر از فروشگاههای اینترنتی است. پژوهش از نظرهدف توصیفی با جهتگیری کاربردی است که از استراتژی پژوهشی پیمایشی بهره می گیرد. جامعه آماری اینپژوهش، کلیه خریداران دیجی کالا است که حجم نمونه شامل 384 نفر از مشتریان است که در تابستان 97 به خرید اینترنتی از دیجی کالا اقدام کرده اند که با روش نمونه گیری تصادفی شده اند. در این پژوهش انتخاب تاثیر عوامل مختلف از جمله انتظارات عملکرد، سهولت استفاده، تاثیرات اجتماعی، لذت، مشوق ها، شرایط تسهیل کننده، زیباییشناسی، اعتماد بر روی پذیرش فروشگاه اینترنتی مورد بررسی قرار گرفت و از طرفی تاثیر پذیرش فروشگاه اینترنتی بر روی رضایتمندی و عادت مصرف کنندگان مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت تاثیر این عوامل بر روی استمرار استفاده مشتریان از خرید اینترنتی سنجیده شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. روایی محتوایی پرسشنامه توسط اساتید تایید شد و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. دادههای جمع آوری شده توسط نرم افزار لیزرل مورد تحلیل قرار گرفت، یافته های پژوهش حاکی از آن است که سهولت استفاده، لذت، مشوق ها، تاثیرات اجتماعی، شرایط تسهیل کننده و اعتماد بر پذیرش فروشگاههای اینترنتی موثرند و پذیرش فروشگاه بر رضایت و عادت خرید از فروشگاه موثر است که خود آنها نیز باعث استمرار خرید مشتریان از فروشگاه های اینترنتی خواهد شد.

لینک کمکی