فایل word عوامل موثر بر کارآفريني دانشگاهيان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word عوامل موثر بر کارآفريني دانشگاهيان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در چند دهه گذشته بر افزایش مشارکت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در پاسخگویی به نیازهای مختلف جامعه تاکید شده است. از دانشگاه ها انتظار میرود تا ضمن ایفای نقش در تولید علم و دانش، سهم بزرگی در توسعه صنعتی و نوآوری کشور خود از طریق کارآفرینی دانشگاهی داشته باشند. بدین منظور مجموعه ای از عوامل محیطی و دانشگاهی باید بهصورت همزمان فعالیت نمایند تا کارآفرینی دانشگاهی توسعه یابد. درهمین راستا این مقاله با مرور ادبیات موجود در این حوزه به شناسایی مجموعه فایل word عوامل موثر بر کارآفريني دانشگاهيان پرداخت تا دانشگاه ها براساس آنها، ظرفیت ها و قابلیتهای لازم را در خود ایجاد نمایند. این عوامل در سه سطح مورد بررسی قرار گرفت: عوامل مربوط به سطح محیط خارجی دانشگاه، عوامل مربوط به سطح محیط داخلی دانشگاه و عوامل سطح فرد که موجب تفاوت در آمادگی محققان دانشگاهی برای شرکت در فعالیتهای کارآفرینانه میشوند.

لینک کمکی