فایل word مفاهيم، الزامات و چالش هاي استقرار کارآفريني در مراکز آموزش عالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مفاهيم، الزامات و چالش هاي استقرار کارآفريني در مراکز آموزش عالي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

دانشگاه ها درحال تغییرند و به طور قابل توجهی نسبت به تقاضاهای اجتماعی و اقتصادی پاسخگو شده اند. آنها با مشارکت درفعالیت های کارآفرینانه، نقش خود را در توسعه و گسترش رقابت پذیری اقتصاد ادا میکنند. این منجر به بحث درمورد نقش جدید دانشگاهها و تمرکز بر ماموریت سوم آنها شده است. در همین راستا این مقاله با مرور ادبیات مربوط به این حوزه، ابتدا به بررسی عوامل موثر در کارآفرینی گرایی دانشگاهها پرداخت؛ سپس مفهوم کارآفرینی دانشگاهی و انواع فعالیتهای کارآفرینانه در دانشگاه ها مطرح گردید. در پایان نیز با بررسی دیدگاه های موافق و مخالف در زمینه فعالیتهای کارآفرینانه در دانشگاه نشان داده شد همراستاسازی ماموریت سوم دانشگاهی با آموزش و پژوهش به معنای تضعیف یا تخریب ماموریتهای سنتی دانشگاه )آموزش و پژوهش( نیست؛ بلکه کنترل روابط مبتنی بر همکاری و استفاده از نهایت ظرفیت و قابلیتهای دانشگاه است.

لینک کمکی