فایل word مقايسه اعتماد در روابط بين فردي، همدلي عاطفي و کفايت اجتماعي در بين زنان درون گرا و برون گرا در سازمان نظام مهندسي تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه اعتماد در روابط بين فردي، همدلي عاطفي و کفايت اجتماعي در بين زنان درون گرا و برون گرا در سازمان نظام مهندسي تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش مقایسه میزان اعتماد در روابط بین فردی ، همدلی عاطفی و کفایت اجتماعی در بین زنان درون گرا و برون گرا در سازمان نظام مهندسی شهر تهران است. هدف پژوهش بنیادی، از نظر داده ها کمی و از نظر ماهیت و نوع مطالعه توصیفی از نوع علی مقایسه ای است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی زنان شاغل در سازمان نظام مهندسی تهران بود که در سال 1398 مشغول به خدمت بودند. حجم نمونه 50 نفر برای هر گروه گزینش گردیده و به شیوه نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب شده و به مقیاس اعتماد را مپل1، هولمز2 و زانا(2001) 3 ، آزمون شخصیتی آیزنگ (1975)، مقیاس همدلی مهرابیان 4 و اپستین(1972) 5 و پرسشنامه کفایت اجتماعی توسط فلنر و همکاران (1990) پاسخ دادند. دادههای جمع-آوری شده با استفاده از تحلیل واریانس یک راهه چندمتغیری6 (مانوا) و تحلیل واریانس یکراه ه7 (آنوا) مورد تحلیل قرار گرفته شد. یافته ها نشان داد که میزان اعتماد در روابط بین فردی در بین زنان گروه برونگرا بیشتر از زنان درونگرا میباشد و این تفاوت در سطح آلفای 0/01 معنادار شده است. میزان کفایت اجتماعی در بین زنان گروه برونگرا بیشتر از زنان درونگرا میباشد و این تفاوت در سطح آلفای 0/01 معنادار شده است. میزان همدلی عاطفی در بین زنان گروه برونگرا بیشتر از زنان درونگرا میباشد و این تفاوت در سطح آلفای 0/01 معنادار شده است.

لینک کمکی