فایل word مقايسه تيپ هاي شخصيتي وسبک مقابله با استرس در زنان خواستار زايمان سزارين وطبيعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه تيپ هاي شخصيتي وسبک مقابله با استرس در زنان خواستار زايمان سزارين وطبيعي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش مقای سه تیپ های شخ صیت و سبک مقابله با ا سترس در مادران خوا ستار زایمان سزارین و طبیعی در سال 98 انجام گردید . مطالعه حاضر از نوع علی مقایسه ای بود که جامعه آماری این بررسی شامل زایمان کنندگان در بیمارستان ... قزوین در سال 1398-1397 بود. در پژوهش حاضر تعداد 50 نفر از مادران خواستار زایمان به روش طبیعی و 50 نفر از مادران خواستار زایمان به روش سزارین، انتخاب شد. روش نمونه گیری این پژوهش به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. ابزارهای گردآوری داده ها شامل پرسشنامه تیپ های شخصیت مک کری و کاستا (1992) و پرسشنامه سبک های مقابله با استرس لازاروس و فولکمن (1985) بود و در سطح آمار استنباطی از روش تحلیل واریانس چند متغیری با استفاده از نرم افزار spss بهره گرفته شد.براساس نتایج بین تیپ های شخصیت زنان خواستار سزارین و طبیعی ، تفاوت معناداری وجود دارد (P<0/05)، و وجدانی بودن و گشودگی زنان خوا ستار طبیعی به طور معناداری بیشتر از زنان خوا ستار سزارین است. همچنین براساس نتایج بین سبک های مقابله با استرس زنان خواستار سزارین و طبیعی، تفاوت معناداری وجود دارد (P<0/05)، و نهایتا یافته ها نشان داد که در هیجان محوری زنان خواستار زایمان طبیعی بیشتر از زنان خواستار زایمان سزارین است.

لینک کمکی