فایل word مقايسه راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان و کارکردهاي اجرايي بين زنان مبتلا به اختلال وابسته به مواد و زنان بهنجار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان و کارکردهاي اجرايي بين زنان مبتلا به اختلال وابسته به مواد و زنان بهنجار :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

این مطالعه با هدف مقایسه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و کارکردهای اجرایی بین زنان مبتلا به وابسته به مواد و زنان بهنجار صورت پذیرفت. کلیه زنان مراجعه کننده به مراکز تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان چالوس جامعه آماری آن را تشکیل داده اند و حجم نمونه بر ا ساس جدول مورگان 50 نفر مبتلا به اختلال وابسته به مواد و 50 نفر از مراجعان سالم به صورت هدفمند انتخاب شده اند و پر س شنامه تنظیم شناختی هیجان گرانف سکی و همکاران و مقیاس نارسایی کنشهای اجرایی بارکلی ابزارهای اندازهگیری بودند. یافته های آزمون t نشان دادند که بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان زنان وابسته به مواد و بهنجار در هر 9 مولفه این مقیاس تفاوت معنیدار وجود دارد.

لینک کمکی