فایل word مقايسه سبک هاي مقابله اي، رضايت زناشويي و اميد به زندگي در زنان باور و نابارو مراجعه کننده به بيمارستان امام شهرستان ساري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه سبک هاي مقابله اي، رضايت زناشويي و اميد به زندگي در زنان باور و نابارو مراجعه کننده به بيمارستان امام شهرستان ساري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک های مقابله ای، رضایت زناشویی و امید به زندگی در زنان بارور و زنان نابارور مراجعه کننده به بیمارستان امام ساری انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع علی مقایسه ای بوده است. جامعه آماری شامل کلیه زنان مراجعه کننده به بیمارستان امام شهرستان ساری که از این جامعه تعداد 60 نفر با روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سبک های مقابله ای اندلر و پارکر ، پرسشنامه رضایت زناشویی و پرسشنامه امید به زندگی استفاده شده است. که از اعتبار و روایی قابل قبولی برخوردار می باشند. در تجریه و تحلیل آماری در قسمت آمار توصیفی از جدول و نمودار و میانگین و درصد و در آمار استنباطی آزمونt مستقل استفاده شده است. یافته های حاصل از این پژوهش نشان دادند که سبک های مقابله ای در بین زنان باورونابارو متفاوت است و زنان بارور دارای سبک مقاله ای مساله مدار و زنان نابارور دارای سبک مقابله ای هیجان مدار می باشند. در متغیر رضایت زناشویی در زیر مقیاس های رضایت زناشویی، حل تعارض و تحریف آرمانی، بین زنان بارور و نابارور تفاوت معنی داری وجود د ارد و همچنین در متغیر امید به زندگی نیز تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده شده است.

لینک کمکی