فایل word مقايسه طرحواره هاي ناسازگار اوليه در بين مادران داراي فرزند طيف اتيسم و مادران داراي فرزند عادي شهر ساري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه طرحواره هاي ناسازگار اوليه در بين مادران داراي فرزند طيف اتيسم و مادران داراي فرزند عادي شهر ساري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر، به مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه در بین مادران دارای فرزند طیف اتیسم و مادران دارای فرزند عادی می پردازد. روش پژوهش از نوع علی و مقایسه ای است. جامعه آماری شامل کلیه مادرانی است که دارای کودک زیر 10 سال در شهر ساری بودند و حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان نفر برآورد گردید. روش نمونه گیری از نوع غیر تصادفی و هدفمند بود که در نهایت 20 مادر دارای فرزند طیف اتیسم و 20 مادر دارای فرزند عادی بعنوان نمونه نهایی برگزیده شدند. ابزار سنجش عبارت بود از پرسشنامه طرح واره های ناسازگار یانگ و یافته های پژوهش نیز در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار spss نسخه 24 تحلیل شد. نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد طرحواره های ناسازگار اولیه در بین مادران دارای فرزند طیف اتیسم و مادران دارای فرزند عادی تفاوت معناداری وجود دارد. این نتایج حاکی بود که طرحواره های ناسازگار انزوای اجتماعی/ بیگانگی، شکست و نقص/ شرم در مادران دارای فرزند طیف اتیسم بیشتر از مادران دارای فرزند عادی می باشد

لینک کمکی