فایل word مقايسه مولفه هاي خودکارآمدي (اجتماعي، تحصيلي و عاطفي) در دانش آموزان داراي مادران سرپرست خانوار و دانش آموزان عادي شهر اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه مولفه هاي خودکارآمدي (اجتماعي، تحصيلي و عاطفي) در دانش آموزان داراي مادران سرپرست خانوار و دانش آموزان عادي شهر اصفهان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف مقایسه مولفه های خودکارآمدی (اجتماعی، تحصیلی و عاطفی) نوجوانان دارای مادران سرپرست خانوار و عادی شهر اصفهان انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش عبارت از کلیه دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر اصفهان بود. بنابراین برای تعیین نمونه، ابتدا از بین مدارس متوسطه اول منطقه 3 شهر اصفهان، چهار مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شده و پس از هماهنگی با مسئولین این مدارس، دانش آموزان دارای مادران سرپرست خانوار شناسایی شده و از بین آنها تعداد 20 نفر به صورت تصادفی انتخاب و از آنها برای همکاری با پژوهشگر درخواست گردید. همچنین تعداد 20 نفر از دانش آموزان عادی نیز انتخاب شدند. .سپس پرسشنامه خودکارآمدی موریس (2001) در بین هر دو گروه دانش آموز توزیع و جمع آوری گردید. در نهایت اطلاعات حاصل و گردآوری شده به وسیله نرم افزار spss برای بررسی مهمترین شاخص های آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان داد که سرپرست خانوار بودن مادران 60 درصد بر نمره خودکارآمدی نوجوانان تاثیرگذار بوده است. همچنین نتایج حاکی از آن است که خودکارآمدی اجتماعی، تحصیلی و عاطفی بین نوجوانان دارای مادران سرپرست خانوار و عادی متفاوت است و سرپرست خانوار بودن مادران 63 درصد بر خودکارآمدی اجتماعی، تحصیلی و عاطفی نوجوانان تاثیرگذار می باشد.

لینک کمکی