فایل word مقايسهي سبکهاي دلبستگي و شيوه هاي فرزندپروري مادران کودکان عادي و کودکان مبتلا به فلج مغزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسهي سبکهاي دلبستگي و شيوه هاي فرزندپروري مادران کودکان عادي و کودکان مبتلا به فلج مغزي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

زمینه وهدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه ی سبک های دلبستگی و شیوههای فرزندپروری مادران کودکان پسر عادی و مبتلا به فلج مغزی سنین 3-7 سال شهر اصفهان صورت گرفت مواد وروش ها: این مطالعه به صورت پس رویدادی )علی- مقایسه ای( انجام شد. بدین منظور 33 نفر از مادران کودکان عادی به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحلهای و 33 نفرازمادران کودکان مبتلا به فلج مغزی به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی سبک های دلبستگی هازن و شیور، و پرسشنامه ی شیوه های فرزندپروری بامرینداستفاده شد. داده های به دست آمده از سبکهای دلبستگی و شیوه های فرزندپروری با روش آماری تحلیل واریانس چند متغیره) MANOVA ( مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت یافته ها: یافته ها نشان داد در دو سبک دلبستگی ایمن و ناایمن اجتنابی بین دو گروه عادی و مبتلا به فلج مغزی تفاوت معنادار وجود دارد . همچنین در دو شیوه ی فرزندپروری سهل گیرانه و مقتدرانه بین دو گروه عادی و مبتلا به فلج مغزی تفاوت معناداری دیده شد. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد سبک دلبستگی ایمن مادران گروه عادی و سبک دلبستگی نا ایمن اجتنابی مادران گروه مبتلا به فلج مغزی بالا بود. همچنین مادران گروه عادی در شیوه فرزندپروری مقتدرانه و مادران گروه مبتلا به فلج مغزی در شیوه فرزندپروری سهل گیرانه نمرات بالاتری کسب نمودند. لذا میتوان گفت که در آموزش و مشاوره به خانوادهها و این کودکان باید به ویژگی های روانشناختی مادران نیز توجه نمود.

لینک کمکی