فایل word مهارت زبان شفاهي و افزايش دامنه لغات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مهارت زبان شفاهي و افزايش دامنه لغات :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر بالا بردن مهارت زبان شفاهی ،افزایش گنجینه لغات و حذف حرکت انگ شت زیر خطوط در بهبود نار ساخوانی و بالا بردن عزت نفس می با شد. نمونه شامل 50 دانش آموز پسر نارساخوان پایه چهارم ابتدایی است، که در مرحله اول بصورت هدفمند انتخاب شدندو در مرحله دوم بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جای گرفتند.گروه آزمایش طی 14جلسه تحت بازپروری و آموزش قرارگرقتند ولی روی گروه کنترل کاری انجام نگرفت .ابزار پزوهش شامل پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت ،آزمون هوش ریون،پرسشنامه جمعیت شناسی و آزمون نارساخوانی محقق ساخته می باشد.داده ها از طریق کواریانس (ANCOVA) و tوابسته مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.یافته ها نشان داد که بالا بردن مهارت زبان شفاهی ،افزایش گنجینه لغات و حذف حرکت انگشت زیر خطوط در بهبود نارساخوانی و بالا بردن عزت نفس موثر است.

لینک کمکی