فایل word ميزان شيوع روابط عاطفي و تاثيرات ناشي از آن بر عملکرد دانشجويان دانشگاه کردستان در سال 1397

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ميزان شيوع روابط عاطفي و تاثيرات ناشي از آن بر عملکرد دانشجويان دانشگاه کردستان در سال 1397 :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

روابط عاطفی از تجربیات مهم دوران دانشجویی است. هدف از مطالعه حاضر بررسی شیوع روابط عاطفی در دانشجویان و تاثیر بر عملکرد آنان بود. به این منظور در قالب مطالعه ای کیفی، نمونه ای از دانشجویان دانشگاه کردستان به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و سوالهایی در ارتباط با تجربه مسایل عاطفی و تجارب مربوطه پرسیده شد. نتایج از طریق نسخه 22 نرم افزار SPSS، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در پایان 77 از دختران دانشجو (%42) و 107 نفر از پسران (%58) به سوالهای مورد نظر پاسخ دادند. نتایج نشانداد که بیشتر از نصف دانشجویان تجربه ارتباطعاطفی را گرازش نموده و یک سوم آنان تجربه شکست را گزارش کردهاند. در ارتباط با شدت علایم تجربه شده براساس درجه بندی ده نمره ای توسط دانشجویان ارتباط معناداری بین دو جنس از لحاظ میزان شدت گزارش شده یافت نشد.

لینک کمکی