فایل word نقش آموزش پرورش در تحقق اقتصاد مقاومتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش آموزش پرورش در تحقق اقتصاد مقاومتي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط د شمنی ها و خصومت های شدید می تواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور، با شد. پژوهش حا ضر با هدف بررسی رابطه ی بین اقتصاد مقاومتی و آموزش و پرورش صورت گرفته است و روش پژوهش مروری و از نوع کتابخانه ای ا ست. یافته های حاکی از آن ا ست که این ف شارها برای آموزش و پرورش از دو جنبه قابل بحث ا ست یکی مربوط می شود به فشارهای خارجی که عمدتا تحریم و جنگ نرم در شرایط فعلی عامل اصلی این بخش است و جنبه دیگر فشار داخلی است که به مجموعه عواملی تلقی می شود که موجب بازدارندگی در اجرای سیاست گذاری های کلان آموزش و پرورش می گردد.که در ادامه مقاله به نقش آموزش و پرورش بصورت مفصل در تحقق اقتصاد مقاومتی اشاره شده است.

لینک کمکی