فایل word نقش آموزش مجازي بر ارتقاي سطح علمي کارکنان اداره ي آموزش و پرورش شهرستان سپيدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش آموزش مجازي بر ارتقاي سطح علمي کارکنان اداره ي آموزش و پرورش شهرستان سپيدان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف اصلی مقاله ی حاضر مطالعه ی نقش آموزش های مجازی بر ارتقای سطح علمی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان سپیدان است. در واقع این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیا نظام آموزش مجازی موجب ارتقای سطح علمی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان سپیدان می گردد روش تحقیق توصیفی - تحلیلی، که از لحاظ هدف کاربردی می باشد که به شیوه پیمایش انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه ی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان سپیدان در سال 1397 است که تعداد آن ها 58 نفر است. برای تعیین نمونه از روش کل شمار استفاده شد . ابزار لازم جهت گرد آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است. جهت بررسی تاثیر آموزش های مجازی بر سطح علمی کارکنان، از آزمون تحلیل واریانس و کای دو استفاده شد. نتایج نشان دهنده ی تاثیر آموزش های مجازی بر ارتقای سطح علمی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان سپیدان است.

لینک کمکی