فایل word نقش بازارياب رسانه هاي اجتماعي بر ارزش ويژه برند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش بازارياب رسانه هاي اجتماعي بر ارزش ويژه برند :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

امروزه در محیط رقابتی توجه به ارزش ویژه برند برای رشد و توسعه همه کسب و کارهااز اهمیت ویژه ای برخوردار است. از اینرو شرکتها برای ارتقا و تقویت ارزش ویژه برند خود در سالهای اخیر به رسانه های اجتماعی روی آوردهاند. با گسترش فضاهای مجازی و کاربران اینترنتی بسیاری از صاحبنظران بازاریابی، اجتماعات مجازی را به عنوان فرصتی برای شناساندن محصولات و خدمات شرکتها معرفی کردهاند. چون استفاده از محیط اینترنتو رسانه ها روز به روز در حال افزایش است؛ پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه برند انجام شده است. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و محتوایی توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش افرادی میباشد که ار رسانههای اجتماعی استفاده میکنند و 300 نفر با روش انتخاب تصادفی منطقه ای به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد که روایی محتوایی آن از طریق تحلیل عاملی تایید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. برای تحلیل داده های جمع آوری شده از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که از تمامی ابعاد بازاریابی رسانه های اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند دارد.

لینک کمکی