فایل word نقش دلبستگي به خداوند در بهزيستي روانشناختي و اميد به زندگي زوجين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش دلبستگي به خداوند در بهزيستي روانشناختي و اميد به زندگي زوجين :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

پزوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین دلبستگی با خدا ، بهزیستی روانشناختی و رضایت از زندگی در زوجین انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه افراد متاهل در حال تحصیل در دانشگاه آزاد بندرگز تشکیل می دهند که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده مبتنی بر جدول کرجسی و مورگان تعداد 200 نفر متاهل انتخاب و به پرسشنامه های پژوهش شامل دلبستگی به خدا کرک پاتریک((2002، بهزیستی روانشناختی ریف و امید به زندگی میلر (1990) پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است.یافته ها حاکی از آن بود رابطه بهزیستی روانشناختی و امید به زندگی با مولفه دلبستگی ایمن مثبت و معنادار و با سبک های اجتنابی و اضطراب منفی و معنادار است. و همچنین بین بهزیستی روانشناختی و امید به زندگی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بنابراین دلبستگی به خدا به عنوان مولفه معنوی، و سبکهای دلبستگی به خدا به عنوان مولفه عاطفی، از عوامل اثرگذار مهم بر بهزیستی روانشاختی و امید به زندگی هستند

لینک کمکی