فایل word نقش ضوابط اخلاقي در مديريت منابع انساني سازمان هاي پروژه محور با اثر ميانجي رفاه کارکنان مطالعه موردي: سازمان برق منطقه اي استان فارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش ضوابط اخلاقي در مديريت منابع انساني سازمان هاي پروژه محور با اثر ميانجي رفاه کارکنان مطالعه موردي: سازمان برق منطقه اي استان فارس :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف کلی این تحقیق پژوهشی که بر اساس یافته های آن تهیه شده، نقش ضوابط اخلاقی در مدیریت منابع انسانی سازمان های پروژه محور با اثر میانجی رفاه کارکنان می باشد. جامعه آماری این تحقیق، کارکنان رسمی سازمان برق استان فارس بودند. تعداد نمونه 248 نفر بودند که از جامعه ی کارکنان سازمان برق استان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. در این تحقیق در این پژوهش، مدیریت منابع انسانی، اصول اخلاقی و رفاه کارکنان توسط پرسشنامه های مدیریت منابع انسانی بوسلی و ویل (2002)، اخلاق حرفه ای خیاط مقدم و طباطبایی (1394) و رضایت شغلی بری فیلد و روث (1951) تکمیل گردید. داده ها توسط آزمون های پارامتریک همبستگی پیرسون، T گروه های مستقل، تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) و آزمون های ناپارامتریک در نرم افزار SPSS پردازش ش دند. یافته ها حاکی از وجود تاثیر اخلاق و رفاه در مدیریت منابع انسانی است.

لینک کمکی