فایل word نقش مديريت زنجيره تامين بر زيرساخت هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات مطالعه موردي: شرکت مخابرات استان فارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش مديريت زنجيره تامين بر زيرساخت هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات مطالعه موردي: شرکت مخابرات استان فارس :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف کلی این تحقیق پژوهشی که بر اساس یافته های آن تهیه شده، بررسی نقش مدیریت زنجیره تامین بر زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد. جامعه آماری این تحقیق، کارکنان رسمی مخابرات استان فارس بودند. تعداد نمونه 276 نفر بودند که از جامعه ی کارکنان شرکت مخابرات استان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. در این تحقیق زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) توسط پرسشنامه های مربوطه تکمیل گردید. داده ها توسط آزمون های آماره ای T تک نمونه ای، T گروه های مستقل، تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) و آزمون های ناپارامتریک در نرم افزار SPSS پردازش شدند. یافته های پژوهش در سطح ( 0 . 05 =d)، نشان داد زنجیره تامین به تنهایی بر زیرساخت های ICT تاثیر نداشت.

لینک کمکی