فایل word نقش ويژگيهاي شخصيتي در پيشبيني سلامت روان و اضطراب و افسردگي در دختران نوجوان مقطع متوسطه دوم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش ويژگيهاي شخصيتي در پيشبيني سلامت روان و اضطراب و افسردگي در دختران نوجوان مقطع متوسطه دوم :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

سلامت روان یکی از متغیرهای مهم و اساسی در حوزه روانشناسی و علوم تربیتی است،که عوامل مختلفی در رابطه با آن مورد مطالعه قرار گرفتهاند. پژوهش حاضر با هدف نقش ویژگیهای شخصیتی در پیشبینی سلامت روان و اضطراب وافسردگی میباشد. این تحقیق توصیفی با طرح همبستگی است.جامعه آماری پژوهش کلیه دختران دوره دوم متوسطه شهرستان سپیدان در سال تحصیلی 97 - 98 بود که نمونه ای با حجم 226 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه پنج عامل شخصیتی فرم کوتاه نئو و مقیاس اضطراب و افسردگی و پرسشنامه سلامت عمومی بودند. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد، بین ویژگیهای شخصیتی با سلامت روان و اضطراب و افسردگی رابطه معنادار وجود دارد. و ویژگی روان رنجوری، برونگرایی بهترین پیشبینی کننده برای سلامت روان، اضطراب و افسردگی در دختران است.

لینک کمکی