فایل word واکاوي نقصان در نوشتن(مطالعه موردي: دانش آموزان پسرپايه اول ابتدايي استان چهارمحال بختياري)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word واکاوي نقصان در نوشتن(مطالعه موردي: دانش آموزان پسرپايه اول ابتدايي استان چهارمحال بختياري) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

اختلال نوشتن یکی از انواع ناتوانی های یادگیری در دانش آموزان است این افراد علیرغم داشتن هوش طبیعی و عملکرد بینایی و شنوایی ، رفتاری و هیجانی مناسب و با توجه به این که محرومیت های اقتصادی، محیطی و فرهنگی ندارند در عملکرد تحصیلی به خصوص مهارتهای نوشتاری خود ضعیف هستند. شناخت علایم و تشخیص به موقع این اختلال و متعاقب آن مداخله های ترمیمی سبب می شود تا پیامدهای نامطلوب ثانویه آن به حداقل کاهش یابد. لذا اختلال نوشتن باید به موقع تشخیص داده شود، در غیر این صورت ممکن است پی آمدهای نامطلوب ثانویه ای را به دنبال داشته باشد.هدف: این مطالعه باهدف بررسی اختلال نوشتن در دانش آموزان پایه اول مقطع ابتدایی انجام شد.مواد و روشها: این پژوهش ازنظر ماهیتی، میدانی - توصیفی و از منظر هدف، کاربردی است در این مطالعه، به کمک نرم افزار اماری SPSS18 ، تعداد 125 نفر از دانش آوزان پسرپایه او ل استان چهارمحال بختیاری به شیوه نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه جامعه آماری انتخاب شدند که از بین پرسشنامه های توزیع شده در بین آموزگاران این دانش اموزان تعداد 120پرسشنامه برگشت داده شد.ابزار: در جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و پیمایشی و برای دستیابی به اهداف از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است.نتیجه گیری: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که، بین دیکته دانش آموزان، بیان نوشتاری و دست خط دانش آموزان اختلال نوشتن آنها رابطه وجود دارد.

لینک کمکی