فایل word آسيب شناسي واحد يادگيري کارورزي از منظر دانشجو معلمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word آسيب شناسي واحد يادگيري کارورزي از منظر دانشجو معلمان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

برای بسیاری از سازمانهای دولتی ازجمله مدرسه، تربیت و به کارگیری نیروی ماهر اهمیت زیادی دارد. کارورزی به عنوان واحد یادگیری پیونددهنده علم و عمل میتواند به دانشجو معلمان در کسب تجربه یاری برساند؛ اما درعین حال در اجرای این فرایند آسیب هایی وجود دارد که در این پژوهش قصد شناسایی آن را داشتیم. این پژوهش به روش کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی هرمنوتیک به انجام رسید. ابزار پژوهش مصاحبه بوده و افراد مورد مصاحبه دانشجو معلمان بودند که از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. مصاحبه به روش نیمه ساختاریافته صورت گرفت و پس از مصاحبه با 27 نفر به اشباع نظری رسید. در تحلیل داده ها از تحلیل محتوای استقرایی با استفاده از کدگذاری باز و محوری استفاده شد. برای اطمینان از این همانی داده ها، یافته های طبقه بندی شده به تایید شرکت کنندگان رسید. مصاحبه شوندگان به آسیب هایی اشاره نمودند که با 74 نشانگر در قالب 16 مفهوم و 7 بعد دسته بندی گردید. این 7 بعد تحت عنوان محتوای واحدهای یادگیری، استادان، برنامهریزی، مدرسه، مسائل سیستمی، مسائل ارتباطی و کارورزان نام گذاری شدند.

لینک کمکی