فایل word اثر بخشي آموزش گروهي تاب آوري بر خود تنظيمي هيجاني دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهر لردگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر بخشي آموزش گروهي تاب آوري بر خود تنظيمي هيجاني دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهر لردگان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی فایل word اثر بخشي آموزش گروهي تاب آوري بر خود تنظيمي هيجاني دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهر لردگان می باشد. روش پژوهش حاضر، نیمه تجربی وطرح آن ، پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری همراه با گروه کنترل میباشد. جامعه آماری پژوهش دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهر لردگان بوده و حجم نمونه 30 نفر که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل (هرکدام 15 نفر) تقسیم خواهند شد. سپس دانش آموزان گروه آزمایش طی 10 جلسه 90 دقیقه ای در هرهفته 2 جلسه به صورت گروهی تحت آموزش برنامه تاب آوری قرار گرفتند.دانش آموزان گروه کنترل طی این مدت در هیچ کلاس آموزشی شرکت نداشتند .پس از اتمام جلسات آموزش، بلافاصله پس آزمون روی هر دوگروه اجرا گردید و برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس استفاده گردید. برای جمع آوری داد ه ها از پرسشنامه خودتنظیمی هیجانی کاشدان و هافمن(2010)1 استفاده گردید. نتایج حاصل از تحقیق نشان دادآموزش تاب آوری موجب بهبود خود تنظیمی هیجانی دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر لردگان می گردد.

لینک کمکی