فایل word اثربخشي آموزش مبتني بر برنامه تاب آوري پنسيلوانيا در عملکرد تحصيلي دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي آموزش مبتني بر برنامه تاب آوري پنسيلوانيا در عملکرد تحصيلي دانش آموزان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش برنامه تاب آوری پنسیلوانیا در عملکرد تحصیلی دانش آموزان بود. پژوهش حاضر از نظر روش شناسی جزء طرح های نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش را همه دانش آموزان پسر دوره متوسطه اول شهر اهر تشکیل دادند که در سال تحصیلی 97-98مشغول به تحصیل بودند. از این جامعه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی ابتدا یک مدرسه و سپس 60 نفر از دانش آموزان آن مدرسه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 30 نفره آزمایش و کنترل جایگزین شدند. به گروه آزمایش 9 جلسه 90 دقیقه ای آموزش مبتنی بر برنامه تاب آوری پنسیلوانیا داده شد.. از معدل کارنامه های ماهانه اسفند، فروردین و اردیبهشت سال تحصیلی 97-98 به عنوان نمرات عملکرد تحصیلی دانش آموزان استفاده شد. داده ها نیز با روش تحلیل واریانس آمیخته بررسی شدند.یافته ها نشان داد که میانگین نمرات عملکرد تحصیلی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل، در مرحله پس آزمون و پیگیری افزایش معناداری داشته است. بنابراین، برنامه آموزشی مبتنی برتاب آوری به عنوان بخشی از طرحها و کار اجرایی مشاوران مدارس و روانشناسان تربیتی فعال در این عرصه جهت افزایش مهارتهای تحصیلی دانش آموزان توصیه می شود.

لینک کمکی