فایل word اثربخشي روان درمانگري مثبتگراي مبتني بر کيفيت زندگي بر تاب آوري و اميد مبتلايان به بيماري قلبي عروق کرونر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي روان درمانگري مثبتگراي مبتني بر کيفيت زندگي بر تاب آوري و اميد مبتلايان به بيماري قلبي عروق کرونر :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر مطالعه فایل word اثربخشي روان درمانگري مثبتگراي مبتني بر کيفيت زندگي بر تاب آوري و اميد مبتلايان به بيماري قلبي عروق کرونر بود. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری پژوهش کلیه بیماران مبتلا به بیماری قلبی عروق کرونرمراجعه کننده به بیمارستان حشمت رشت در سال 1397 و نمونه گیری به روش دسترس با جایگزینی تصادفی در گروه آزمایش و کنترل بود. یافته ها بیانگر تفاوت معنادار تاب آوری و امید در گروه آزمایش بود .(P > 0/05)

لینک کمکی