فایل word ارتباط بين ذهن آگاهي با موفقيت ورزشي در ورزشکاران مرد شهرستان سراب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارتباط بين ذهن آگاهي با موفقيت ورزشي در ورزشکاران مرد شهرستان سراب :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین ذهن آگاهی و موفقیت ورزشی در ورزشکاران مرد شهرستان سراب می باشد. روش تحقیق توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق مشتمل بر کلیه ورزشکاران مرد در هیات ها و باشگاه های ورزشی شهرستان سراب به تعداد 2301نفر که از این تعداد 335 نفر از طریق جدول گرجسی- مورگان به روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. از پرسشنامه ی موفقیت ورزشی موسوی و همکاران (1394) و پرسشنامه مهارت های ذهن آگاهی کنتاکی که توسط بیر، اسمیت و آلن (2004) تدوین شده است، برای گردآوری اطلاعات استفاده شد. پایایی ابزار اندازه گیری با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های موفقیت ورزشی 0/75 و ذهن آگاهی 0/73 به دست آمد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج این تحقیق نشان داد که بین ذهن آگاهی و موفقیت ورزشی رابطه مثبت و معنی داری وجود داردP> 0/01 همچنین بین مولفه های ذهن آگاهی و موفقیت ورزشی ورزشکاران رابطه مثبت و معنی داری وجود داردP> 0/01 و هم چنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که مولفه های ذهن آگاهی 36/4 درصد از تغییرات موفقیت ورزشی ورزشکاران شهر سراب را پیش بینی می کند. به نظر می رسد تمرکز و توجه مربیان بر نقش کلیدی مهارت های روان شناختی ازجمله ذهن آگاهی در عرصه رقابت های ورزشی، می تواند زمینه ساز کسب موفقیت های هر چه بیشتر ورزشکاران در میادین مختلف ورزشی باشد.

لینک کمکی