فایل word ارتباط و تقابل نظام آموزش و پرورش با نظام سياسي و حکومت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارتباط و تقابل نظام آموزش و پرورش با نظام سياسي و حکومت :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی فایل word ارتباط و تقابل نظام آموزش و پرورش با نظام سياسي و حکومت می باشد و روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی و تکنیک مطالعه اسنادی (کتابخانه ای) می باشد که جامعه آماری آن عبارت بوده است از کلیه منابع مرتبط با موضوع ارتباط و تقابل نظام آموزش و پرورش با نظام سیاسی که از بین آنها تعدادی از منابع در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است و برای گردآوری اطلاعات از این منابع از ابزار فیش برداری استفاده گردیده است نتیجه گیری حاصل از این پژوهش نشان می دهد که پیوند میان آموزش و سیاست در دوران معاصر با توجه به عمومی شدن آموزش و گسترش فوق العاده آن، از عمق وسیع تری برخوردار شده است. در یک رابطه پویا و دارای اهداف مشخص،همواره میان دو مقوله داده ها و ستاده ها تناسب برقرار است و این امر یکی از معیار های اصلی تعادل و پویایی نظام ها محسوب می شود. رابطه نظام سیاسی و نظام آموزش و پرورش نیز به همین شکل است و هرچه از طریق نظام آموزشی به عنوان داده وارد نظام سیاسی شود، در نهایت به مثابه برون داد به جامعه و سپس نظام آموزشی، بازخورد می شود.

لینک کمکی