فایل word اعجاز علمي گياهان و نباتات با تاکيد بر کلمه ثمره در قرآن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اعجاز علمي گياهان و نباتات با تاکيد بر کلمه ثمره در قرآن :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

به اثبات وحیانی بودن قرآن از راه کشف دقایق علمی ناشناخته در عصر نزول و پس از آن اعجاز علمی قرآن گویند؛ منظور از علم، علوم تجربی است. ثمره، محصول و نتیجه ی کار را گویندکه در اینجا منظور محصولات کشاورزی است. این نوشتار درحیطه ی زیست شناسی گیاهی و با توجه به واژه ثمره در قرآن می باشد. در آن هم اعجاز گیاهان و هم شگفتی ها و اشارات بیان شده است؛ که تحت عنوان فایل word اعجاز علمي گياهان و نباتات با تاکيد بر کلمه ثمره در قرآن به شیوه توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع روایی و تفسیری به این موضوع پرداخته است. و به این نتیجه رسیده که قرآن با کلامی زیبا بیان کننده ی اشارات علمی و گوشه ای از شگفتی ها و اعجازی است که در گیاهان و جود دارد. که تمامی آنها می خواهند انسان را به تدبر وتفکر به وجود نظم و خالقی توانا رهنمون شوند.

لینک کمکی