فایل word بازخواني حوزه معنايي وحي بارويکرد به گونه شناسي وحي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بازخواني حوزه معنايي وحي بارويکرد به گونه شناسي وحي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

وحی اصطلاحی ارتباطی ومعنوی است.پیامبران الهی گیرنده ی این پیام هستندوجزآنان هیچ کس شایستگی وتوان چنین چیزی راندارد.وحی میتواندبدون واسطه فرشتگان باشدویامی تواندبه شکل سخن گفتن باپیامبران ازپس پرده باشدویابه شکل القاء امری به فرشتگان که آن راازجانب خداوندبی هیچ گونه کم وکاستی برانبیاء ابلاغ نمایند. تعبیرات بسیاری درموردجبرئیل وفرشتگان حاوی وحی درقرآن ذکرشده است که حاکی ازاین میباشدکه کارگزاران وحی درمسئولیتی که برعهده دارندتوانایی ومصونیت دارند. گاهی نزول فرشته همراه باتمثل است.این به این معنااست که پیامبران فرشته رابه صورت ادراک خاصی مشاهده میکنندکه به امرالهی این اتفاق میافتد.ولی این به منظورخیالی بودن آن نیست و واقعیت دارد.

لینک کمکی