فایل word بررسي اثربخشي مولفه هاي اجتماعي و اقتصادي در شکل گيري پديده طلاق در شهرستان کرج در سال 1396

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثربخشي مولفه هاي اجتماعي و اقتصادي در شکل گيري پديده طلاق در شهرستان کرج در سال 1396 :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

هدف و زمینه : طلاق یکی از پدیده های مهم اجتماعی است که افزایش آن در هر جامعه ای موجب اختلال در نظم و تعادل آن جامعه و بروز برخی دیگر از آسیب های اجتماعی می شود. طلاق همانند سایر مسائل اجتماعی، پدیده پیچیده ای است و نمی توان تنها یک یا چند عامل مشخص را علت بروز آن دانست، بلکه ممکن است در هر جامعه ای به فراخور شرایط و تغییرات اجتماعی آن، برخی از عوامل مهمتر و اساسی تر باشد هدف از این پژوهش شناخت رابطه مولفه های اجتماعی و اقتصادی در شکل گیری پدیده طلاق در شهرستان کرج می باشد و بدنبال طرح این است که آیا امولفه های اجتماعی و اقتصادی تاثیری در شکل گیری پدیده طلاق در شهرستان کرج دارد روش بررسی : پژوهش حاضر برمبنای مطالعه اسنادی و پیمایشی و از نظر نوع کمی و از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و تبیین دنبال شده است .جامعه آماری پژوهش شامل بررسی و مطالعه پرونده های مربوط به طلاق بوده که در سال 1396 در دادگاه های خانواده درشهرستان کرج مختومه و منجر به صدور رای طلاق می باشد که از تعداد این پرونده ها بر اساس شیوه نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 30 پرونده های ( با هماهنگی های اداری ) بعنوان حجم نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. روش جمعآوری اطلاعات بر مبنای پرسشنامه محقق ساخته بوده که بر اساس سولات طرح شده اطلاعات مربوط استخراج گردید. پرسشنامه اولیه پس از مطالعه مقدماتی تنظیم و پس از اتمام مرحله پیش آزمون pretest پرسشنامه نهایی تدوین گردیده است. پرسشنامه نهایی توسط پرسشگران مجرب و آموزش دیده با روش مصاحبه و هنگام مراجعه مستقیم به افراد نمونه تکمیل شده است. روایی و پایایی یک ازمون معیار ارزش و کارایی آن آزمون است شواهدی که حاکی از روایی استنباط از نمره های آزمون است در چهار مقوله روایی سازه ،روایی محتوا، روایی پیش بین و روایی همزمان گروه بندی میشود. تحلیل اطلاعات براساس از آزمون کای اسکور استفاده شده است.نتیجه: باتوجه به یافته های بدست آمده از مقدار خی دو محاسبه شده با اطمینان 99 درصد بین متغیرهای مستقل از جمله اعتیاد همسر به مواد مخدر ،داشتن شریک جنسی و خیانت به همسر ،ورود همسر به فضا های مجازی ، اختلاف و تضاد فرهنگی زوجین ،فقر و بیکاری همسر،اشتغال زنان و استقلال مالی آنها با متغییر وابسته شکل گیری پدیده طلاق رابطه معنی داری بدست آمده است

لینک کمکی