فایل word بررسي ارتباط برنامه درسي پنهان باروحيه علمي و عملکرد تحصيلي در بين دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ارتباط برنامه درسي پنهان باروحيه علمي و عملکرد تحصيلي در بين دانشجويان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 29

چکیده مقاله:

در تحقیق حاضر به بررسی موضوع ارتباط برنامه درسی پنهان و مولفه های آن(ساختار فیزیکی و معماری دانشگاه ، ارتباط متقابل میان اعضای هیئت علمی ودانشجویان ، قوانین ومقررات دانشگاه ، شیوه های ارزشیابی اساتید ، جو اجتماعی دانشگاه ) با روحیه علمی و عملکرد تحصیلی در بین دانشجویان پرداخته شده است ، در این تحقیق با روش توصیفی از نوع همبستگی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است ، جامعه آماری تحقیق مذکور کلیه ی دانشجویان رشته پرستاری رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه می باشد (N=282) که با استفاده از جدول کرچسی و مورگان 162 نفر را به عنوان حجم نمونه آماری انتخاب نموده و با استفاده از روش نمونه یابی تصادفی سیستماتیک اقدام به انتخاب حجم نمونه آماری تحقیق نموده ایم ؛ برای تدوین مبانی نظری با مراجعه به کتابخانه و جمع آوری داده ها به گردآوری اطلاعات پرداخته شد و برای تجزیه و تحلیل و گردآوری داده های دیگر با استفاده از پرسشنامه و وارد کردن اطلاعات به نرم افزار spssمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته واز آن خروجی گرفته شد ، ماحصل تحقیق را می توان این گونه بیان نمود که ؛ ارتباط برنامه درسی پنهان و مولفه های آن با روحیه ی علمی و عملکردی تحصیلی رابطه ی مستقیم وجود دارد و می توان به این مسئله نیز اشاره کرد که میانگین نمرات برنامه درسی پنهان و متغییرهای تحقیق در زنان ومردان در یک راستای منظم بود بجز یک مورد که این تفاوت از نظر آماری در موردمولفه ی قوانین ومقررات دانشگاه با جنسیت معنی دار ودارای تفاوت بود.

لینک کمکی