فایل word بررسي تاثير آگاهي دانش آموزان از کاربرد فناوري بر پيشرفت تحصيلي آنان در بين دانش آموزان متوسطه ي شهرستان لامرد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير آگاهي دانش آموزان از کاربرد فناوري بر پيشرفت تحصيلي آنان در بين دانش آموزان متوسطه ي شهرستان لامرد :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

این پژوهش به بررسی تاثیر آگاهی دانش آموزان از کاربرد فن آوری بر پیشرفت تحصیلی آنان در بین دانش آموزان متوسطه شهرستان لامرد میپردازد. از نظر هدف از جمله تحقیقات کاربردی و از نظر چگونگی اجرای پژوهش توصیفی- پیمایشی است. جامعه ی آماری این تحقیق عبارت از همه دانش آموزان متوسطه ی اداره ی آموزش و پرورش لامرد که در سال 1397-98 میباشد. حجم جامعه 6108 نفر شامل 3657) دانش آموز متوسطه ی اول و 2451 دانش آموز متوسطه ی دوم) میباشد. با استفاده از روش تصادفی طبقه ای و با بهره گیری از جدول مورگان تعداد 361 نفر شامل 216 دانشآموز متوسطه ی اول و 145 دانش آموز متوسطه ی دوم) به عنوان نمونه انتخاب گردید. داده های پژوهش با استفاده از دو پرسشنامه ی پیشرفت تحصیلی و آگاهی دانش آموزان از کاربرد فن آوری جمع آوری گردید. روایی محتوایی پرسشنامه های پژوهش مورد تایید متخصصان قرار گرفت و همچنین با استفاده از آزمون تحلیل عاملی روایی 0,90 پرسشنامه کاربرد فناوری و روایی 87.0 پرسشنامه پیشرفت تحصیلی تایید شد. پایایی پرسشنامه های تحقیق نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ در پرسشنامه کاربرد فناوری 0,90 و در پرسشنامه پیشرفت تحصیلی 0,92 تعیین گردید. داده های حاصل با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که آگاهی فراگیران از کاربرد فناوری بر پیشرفت تحصیلی آنان تاثیر معناداری دارد. همچنین بین میزان آگاهی دانش آموزان دختر و پسر متوسطه ی اول و دوم شهرستان لامرد از فن آوری تفاوت معناداری وجود ندارد و بین میزان آگاهی فراگیران شهری و روستایی متوسطه ی شهرستان لامرد از فن آوری تفاوت معناداری وجود ندارد.

لینک کمکی