فایل word بررسي تاثير آموزش خودگويي مثبت بر ميزان خودکارآمدي و عزت نفس دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير آموزش خودگويي مثبت بر ميزان خودکارآمدي و عزت نفس دانش آموزان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر فایل word بررسي تاثير آموزش خودگويي مثبت بر ميزان خودکارآمدي و عزت نفس دانش آموزان می باشد. طرح پژوهش نمیه آزمایشی است و جامعه آن دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی شهر سمنان میباشند. نمونه عبارت است از 30 نفر از دانش آموزان پایه چهارم که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و پیش و پس از اجرای آموزش، پرسشنامه های عزت نفس کوپراسمیت و پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر را تکمیل نموده اند و در حین آموزش 8 جلسه آموزش خودگویی مثبت را گذرانده اند. نتایج بدست آمده از پژوهش با استفاده از آزمون کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفته که نشان می دهد آموزش خودگویی مثبت بر خودکارآمدی و عزت نفس دانش آموزان تاثیر مثبت داشته است. در نهایت پیشنهاد داده می شود که در مدارس ابتدایی این آموزش جهت بالابردی عزت نفس و خودکارآمدی دانش آموزان ارائه شود.

لینک کمکی