فایل word بررسي تاثير راهبرد ياددهي – يادگيري نقشه مفهومي در آموزش علوم تجربي دانش آموزان دختر پايه چهارم ابتدايي شهر کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير راهبرد ياددهي – يادگيري نقشه مفهومي در آموزش علوم تجربي دانش آموزان دختر پايه چهارم ابتدايي شهر کرمانشاه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر درصدد فایل word بررسي تاثير راهبرد ياددهي – يادگيري نقشه مفهومي در آموزش علوم تجربي دانش آموزان دختر پايه چهارم ابتدايي شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 97-98 می باشد.پژوهش حاضر کاربردی و از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و دو گروه آزمودنی، گروه آزمایش و کنترل می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی شهر کرمانشاه به تعداد1750در سال تحصیلی 97-98 می باشد که مشغول به تحصیل بودند، حجم نمونه با استفاده از جدول بارتلت 120 نفربه دست آمد. در این پژوهش به منظور جمع آوری اطالعات از دو آزمون محقق ساخته پیش آزمون )علوم تجربی سوم ابتدایی( و پس آزمون) علوم تجربی چهارم ابتدایی(. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل فراوانی، میانگین و انحراف معیار و از آمار استنباطی شامل آزمون لون و آزمون ANOVA و MANOVA اختلاف نمرات استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان داد که نقشه مفهومی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در سطح درک و کاربست تاثیر مثبت دارد. اما در سطح یادداری موثر واقع نشد. به طور کلی نتیجه این تحقیق نشان داد که نقشه های مفهومی در آموزش علوم تجربی تاثیر گذار است.

لینک کمکی