فایل word بررسي تاثير سلامت سازماني بر کيفيت زندگي کاري معلمان مدارس ابتدائي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير سلامت سازماني بر کيفيت زندگي کاري معلمان مدارس ابتدائي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سلامت سازمانی با کیفیت زندگی کاری معلمان مدارس ابتدائی صورت گرفت. تعداد 136 نفر بر طبق جدول مورگان و گرجسی به عنوان نمونه مورد نظر انتخاب گردید. روش تحقیق در این پژوهش با توجه به اهداف و ماهیت موضوع، روش توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. از دو پرسشنامه سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری برای جمع آوری اطلاعات استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده استفاده شده است. پس از تجزیه و تحلیل پرسشنامه نتایج زیر بدست آمده است: که سلامت سازمانی با کیفیت زندگی کاری کارکنان معلمان شهرستان بهمئی ارتباط مثبت معناداری دارد، به این معنا که وجود سلامت موثر در سازمان باعث می شود که کارکنان از کیفیت زندگی بالایی برخوردار باشند و خود را با سازگار بدانند. و این برای بهبود و کارامدی و تحقق اهداف کارکنان می تواند موثر واقع گردد.

لینک کمکی