فایل word بررسي تاثير شيوه هاي آموزش املاء بر يادگيري دانش آموزان در کلاس اول دبستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير شيوه هاي آموزش املاء بر يادگيري دانش آموزان در کلاس اول دبستان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

نوشتن یکی از مهارت های مهم زبان آموزی است، رفتن کودک به دبستان و مراکز آموزشی انتظار تسل بر چند مهارت را در پی دارد:نوشتن، خواندن، گفتن، شنیدن، نقد و تفکر؛ نوشتن یکی از راه های برقراری ارتباط است و زبان نوشتاری وسیله انتقال مفاهیم می باشد.هدف مقاله مروری بررسی تاثیر شیوه های آموزش املاء بر یادگیری دانش آموزان پایه اول دبستان بود که به روش توضیحی انحام شد. نتایج تحقیق نشان می دهد شیوه ی املاء نویسی به روش های متفاوت چند حسی، خوشهای، خورشیدی، تقویت حافظه و ابزاری برای یادگیری دانش آموزان پایه اول دبستان تاثیر معناداری دارد، لذا با توجه به شرای موجود با طراحی و تدوین برنامه های آموزشی در خصوص شیوه های املانویسی برای دانشآموزان پایه های مختلف می توان یادگیری آن ها را بهبود و ارتقا بخشید.مقاله حاضر حاصل تحقیق از نوع کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها یک پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل بود داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزار spss با استفاده از روش توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار و از روش های استنباطی شامل آزمون مورد استفادهT1 و تحلیل کوواریانس می باشد. در این تحقیق از روش توصیفی شامل میانگین، واریانس، انحراف معیار و از روش های استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد شیوه ی املا نویسی به روش چند حسی، خوشه ای، خورشیدی، تقویت حافظه و ابزاری بر یادگیری دانش آموزان پایه اول دبستان در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه تاثیر معناداری دارد. لذا با توجه به شرای موجودبا طراحی و تدوین برنامه های آموزشی در خصوص شیوه های املانویسی در دانش آموزان پایه های مختلف می توان یادگیری دانش آموزان را بهبود و ارتقا بخشید.

لینک کمکی