فایل word بررسي تاثير هوش هيجاني و هوش معنوي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان متوسطه اول شهر سروآباد در سال تحصيلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير هوش هيجاني و هوش معنوي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان متوسطه اول شهر سروآباد در سال تحصيلي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 39

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق بررسی فایل word بررسي تاثير هوش هيجاني و هوش معنوي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان متوسطه اول شهر سروآباد در سال تحصيلي 1396-1397بود. جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان متوسطه اولشهر سروآباد بودند که تعداد 60 نفر از جامعه آماری به صورت تصادفی به عنوان حجم نمونه مشخص شد. وسیله اندازه گیری در این تحقیق دو پرسشنامه بود. پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و جین گریوز شامل 28 سوال و پرسشنامه هوش معنوی( 22 سوالی). داده ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی با کمک نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بخش آمار توصیفی توزیع متغیرهای مستقل و وابسته مورد بررسی قرار گرفت و در بخش آمار استنباطی از آزمون ضریب همبستگی جهت بررسی فرضیه ها استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد:بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد. بین هوش معنوی و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد.بین مهارت خود آگاهی هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد. ین مهارت خود مدیریتی هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد.بین مهارت آگاهی اجتماعی هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد. بین مولفه مدیریتی هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد.

لینک کمکی