فایل word بررسي تعيين ارتباط بين فرسودگي شغلي با سلامت روان کارکنان بهزيستي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تعيين ارتباط بين فرسودگي شغلي با سلامت روان کارکنان بهزيستي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

شغل نقشی اساسی در زندگی افراد دارد و زمان زیادی از عمر هر فردی صرف کار کردن میشود. به این ترتیب نوع شغل و شرایط محل کار میتواند نقشی اساسی در سلامتی جسمی و روانی فرد داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان فرسودگی شغلی و بعضی منابع مرتبط با آن و ارتباط آن با سلامت روان کارمندان طراحی گردید. این پژوهش به صورت مطالعه مقطعی بر روی 150 کارمند بهزیستی که به صورت طبقه ای انتخاب گردیده بودند به انجام رسید. برای سنجش میزان فرسودگی شغلی از پرسشنامه مازلاک و برای سلامت روان از پرسشنامه SCL90_R استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.میزان نمره نهایی فرسودگی شغلی در این افراد به ویژه در بعد محیط فیزیکی نسبتا بالا بود. بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی با سلامت روان نشان داد که فرسودگی شغلی بالا با سلامت روان پایین رابطه دارد. بررسی تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی نشان داد که هر چند این عوامل در فرسودگی و سلامت روان تاثیر دارند اما میزان آن قابل ملاحظه نبود. فرسودگی شغلی با سن کارمندان رابطه منفی معنی دار نشان داده است. در مقیاس فشار کاری زمانی نیز میزان استرس شغلی بالا می باشد میزان استرس شغلی در افراد جوان تر و در کسانی که شغل دوم داشته اند به صورت معنی داری افزایش نشان می دهد.

لینک کمکی