فایل word بررسي رابطه برنامه درسي پنهان با اهمال کاري تحصيلي و روحيه علمي در بين دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه برنامه درسي پنهان با اهمال کاري تحصيلي و روحيه علمي در بين دانشجويان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر سعی دارد به بررسی ارتباط برنامه درسی پنهان با اهمال کاری تحصیلی ،روحیه علمی در بین دانشجویان بپردازد , جامعه آماری تحقیق مذکور کلیه ی دانشجویان رشته پرستاری رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه می باشد (N=282) که با استفاده از جدول کرچسی و مورگان 162 نفر را به عنوان حجم نمونه آماری انتخاب نموده و با استفاده از روش نمونه یابی تصادفی سیستماتیک اقدام به انتخاب حجم نمونه آماری تحقیق نموده ایم. ابزار اندازه گیری در این تحقیق پرسشنامه های استاندارد برنامه درسی پنهان ، ، پرسشنامه سنجش اهمال کاری تحصیلی دانشجویان (PASS) سولومن و راثلبوم (1984) و پرسشنامه روحیه ی علمی دانشجویان می باشد که .روایی آن مورد تایید اساتید متخصص قرار گرفت و همچنین پایایی پرسشنامه توسط روش آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرارگرفته و مورد تایید قرار گرفت .ماحصل تحقیق را می توان اینگونه بیان نمود , که بین برنامه درسی پنهان با اهمال کاری تحصیلی رابطه ی معنادار منفی و بین برنامه درسی پنهان باروحیه ی علمی رابطه ی مثبت ومعناداری وجوددارد بطور کلی می توان گفت که تاثیرات برنامه درسی پنهان بیش از هر برنامه درسی دیگر بوده به همین دلیل بررسی و واکاوی آن از اقدامات مهم آموزشی برای هر جامعه ای علی الخصوص کشور ایران می باشد و باید از این امر بتوان در جهت مثبت و مطلوب استفاده کرده و اثرات منفی و غیر قابل پیش بینی آن را با شناخت بهتر این برنامه؛ کنترل کرده و از آن در جهت مثبت استفاده ببریم.

لینک کمکی