فایل word بررسي رابطه توانمندسازي با عملکرد شغلي معلمان آموزش وپرورش شهرستان مهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه توانمندسازي با عملکرد شغلي معلمان آموزش وپرورش شهرستان مهر :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین توانمندسازی و عملکرد شغلی معلمان آموزش وپرورش شهرستان مهر می باشد. نوع تحقیق توصیفی-تحلیلی و جامعه آماری تحقیق 451 نفر از معلمان آموزش وپرورش شهرستان مهر در سال تحصیلی 96-97 میباشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، تعداد 208 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. دادههای بهدست آمده از پرسشنامه توانمندسازی اسپریتزر (1995) و عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت (2002) با استفاده از نرم افزار spss 24، تجزیه وتحلیل شدند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان میدهد بین توانمندسازی معلمان آموزش وپرورش شهرستان مهر و ابعاد آن (احساس شایستگی، احساس معنیدار بودن، احساس موثر بودن، احساس حق انتخاب و احساس اعتماد داشتن) با عملکرد شغلی معلمان به جز بعد احساس معنیدار بودن رابطه معنادار و مثبت وجود دارد؛ به این معنی که همزمان با افزایش توانمندی معلمان، عملکرد شغلی آنان نیز افزایش می یابد.

لینک کمکی