فایل word بررسي رابطه تيپ هاي شخصيتي و هيجانات مثبت و منفي براساس مدل اينياگرام با خودکارآمدي دانش آموزان شهر کرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه تيپ هاي شخصيتي و هيجانات مثبت و منفي براساس مدل اينياگرام با خودکارآمدي دانش آموزان شهر کرمان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تیپ های شخصیتی و هیجانات مثبت و منفی بر مبنای مدل اینیاگرام با خودکارامدی در دانش آموزان در سال تحصیلی 1398 انجام شد. روش این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر کرمان بودند که 200 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه 100) نفر دانش آموز دختر و 100 نفر دانش آموز پسر ) به روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای انتخاب شد در پژوهش حاضر از روش های ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته های حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که هیجانات مثبت در سطح %99 با خودکارامدی رابطه مثبت و معنادار و هیجانات منفی در سطح %99 با خودکارامدی در نوجوانان افزایش می یابد و با بالا رفتن هیجانات منفی خودکاری کاهش می یابد؛ و همچنین یافته های نشان داد که بین تیپ های شخصیتی و خودکارامدی در سطح %95 با خودکارامدی رابطه وجود دارد.

لینک کمکی