فایل word بررسي رابطه سواد اطلاعاتي با خودکارآمدي رايانه دانشجويان علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه سواد اطلاعاتي با خودکارآمدي رايانه دانشجويان علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

هدف از بررسی این پژوهش فایل word بررسي رابطه سواد اطلاعاتي با خودکارآمدي رايانه دانشجويان علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس روش تحقیق توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است، جامعه آماری کلیه دانشجویان کارشناسی علوم تربیتی که با استفاده از جدول مورگان 260 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند از دو پرسشنامه پرسشنامه سواداطلاعاتی آلبیس 2003 و پرسشنامه خودکارآمدی رایانه مورفی و همکاران ( (1989 که دارای روایی و پایایی مطلوبی بودند استفاده شد ، داده ها با استفاده از نرم افزار spss22مورد تجزه و تحلیل قرار گرفت ، نتایج نشان داد که سواد اطلاعاتی با خودکارآمدی رایانه به میزان 31/0 رابطه دارند.

لینک کمکی