فایل word بررسي رابطه ي بين سبک هاي يادگيري و تغذيه مناسب و تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبستان چالشيرين سردشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه ي بين سبک هاي يادگيري و تغذيه مناسب و تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبستان چالشيرين سردشت :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر فایل word بررسي رابطه ي بين سبک هاي يادگيري و تغذيه مناسب و تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبستان چالشيرين سردشت می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان پایه های اول تا پنجم دبستان چالشیرین سردشت به تعداد 61 نفر در سال 1397 می باشد بنابرین حجم نمونه آماری در این تحقیق بر اساس جدول مورگان برابر 52نفر انتخاب شد.که تعداد 52 پرسشنامه توزیع شد تجزیهو تحلیل اطلاعات این تحقیق در دو بخش آمار توصیفی و آماراستنباطی انجام شده است. داده ها در این تحقیق پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته و نتایج نشان از رابطه ی معناداری بین سبک های یادگیری و تغذیه مناسب و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبستان چالشیرین سردشت داشت.

لینک کمکی